Görevlerimiz

                                              GÖREVLERİMİZ
 

  • İl sınırları içinde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Birlikleri ile Anonim Şirket, ortak sayısı 20’den fazla Limited Şirket, Kooperatifler ve üst kuruluşların (yapı kooperatifleri hariç) genel kurul toplantılarında Bakanlığı temsilen Bakanlık Temsilcisi bulundurmak, genel kurul toplantılarını yapan kooperatif ve şirketlerin bilgilerini Bakanlık sitesine güncellemek, fesih olan Kooperatif ve Şirketlerin bilgilerini Bakanlığa bildirmek, yetkisi dahilinde bulunan kooperatiflerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliklerinin iznini vermek,
 
  • Yıllık olağan genel kurullarını süresinde toplantıya çağırmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmak, bunlarla ilgili ileri sürülen şikayetlerle ilgili olarak doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine ön inceleme yapmak ve sonuçlarını bir raporla Bakanlığa bildirmek,
 
  • 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili talepleri incelemek ve sonucu gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa bildirerek bunların seçimlerini yakından takip edip sonuçlarının zamanında Bakanlığa intikalini sağlamak,
 
  • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince kurulacak komiteyi organize (sekreterya) etmek komite kararları hakkında Bakanlığa bilgi vermek,
 
  • 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ile Bakanlığımızca gerekli görülecek diğer hususların elektronik ortamda tutulması, izlenmesi, duyurulması, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, bunlara yönelik veri tabanının oluşturulması ve toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımının ve iletişimin sağlanması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Hal Kayıt Sisteminin kurulması öngörülmüştür. Bu nedenle;5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince; Toptancı halleri üzerindeki denetim yetkisini kullanmak ve Hal Müdürlüklerine yapılan atamaları izlemek, Yaş Sebze ve Meyve Hal kuruluş müracaatlarını inceleyerek uygun olanları Bakanlığa bildirmek, Toptancı Hal Hakem Kurullarını oluşturarak başkanlık etmek,
 
  • 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunun ilgili denetim hizmetlerini yürütmek aykırılıkların tespiti halinde cezai işlem uygulamak, İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluş ve çalışmalarını yürütmek, İl Tüketici Hakem Heyetine yapılan şikayetleri çözüme kavuşturmak, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Koordinasyonunu sağlamak, Tüketiciyi bilgilendirmek maksadıyla toplantı, konferans, panel düzenlemek, haberleşme araçlarını kullanmak suretiyle ilgili mevzuatları duyurmak,
 
  • Teknik mevzuatı bulunmayan ve doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi Müdürlüğümüz sorumluluğundadır. Piyasa Gözetimi Denetimi ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi faaliyetidir. Böylece; Müdürlüğümüz hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlenmiş bulunmaktadır.