İç Ticaret Genel Müdürlüğü

       

  İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 
      Bakanlığımızın kurulması 06/ 04/ 2011 tarih ve 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 03/ 06/ 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve yayınlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Bakanlık Teşkilatına ait Görevlerin ne olduğu hükme bağlanmıştır. Bu itibar ile İç Ticaret Genel Müdürlüğünün Kanun Hükmünde Kararname ile hükme bağlanan aşağıda yazılı görevlerini Bakanlık talimatları doğrultusunda İl Müdürlüğümüz yerine getirmektedir.
 
a)Ticarete İlişkin Politikaların Oluşturulmasına Yardımcı Olmak, Ticari Faaliyetleri Teşvik Etmek , Gerekli Düzenlemeleri Yapmak ve Bunların uygulanmasını Sağlamak.

b)6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat Gereğince Bakanlıkça Yapılması Gereken İşlemleri Talimatlar Doğrultusunda Yürütmek, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ile ilgili İşlemleri Yapmak ve bu sistemin diğer Kurum ve Kuruluşlar nezdinde Kayıt Sistemleri ile Bağlanmasına İlişkin Çalışmaları Yürütmek.

c)Kuruluşuna ve Ana Sözleşme Değişikliklerine İzin Verilecek Anonim Şirketler İle Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulunacak Anonim Şirketleri Belirlemek ve Bunların işlemlerini yürütmek.

d)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalarla  ilgili Mevzuat ve Uygulamalara İlişkin İş ve İşlemleri Yürütmek ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak

e)Sebze ve Meyvelerle ilgili Yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların Ticaretini düzenlemek, Toptancı halleri ile Pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak ve bu konularda mevzuatla ilgili verilen görevleri yapmak.

f)Depolamaya uygun temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretine ilişkin düzenlemeler yapmak, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının teşvik edilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak ve lisansli depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı ve umumi mağazacılığa ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak.

g)Elektronik Ticarete ve Organize Perakende ticaretine yönelik düzenlemek yapmak ve uygulanmasını sağlamak, bunların gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak.

h)Lüzumu halinde Ticari faaliyetlere yada bu ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik düzenlemeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

i)Görev ve Yetki alanına giren konularda gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
 
        Yukarıda arz edildiği gibi Anonim Şirketler ve Odalar ve Borsalarla ilgili işlemlerin tamamı Bakanlık talimatları doğrultusunda yerine getirilmektedir. Netice itibari ile İl Genelinde Ticaret Sicil Müdürlüklerine kayıtlı toplam (871) Anonim Şirketlere ait işlemlerin tamamı hakkında Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda gereği yapılmaktadır.